Univerpix Studio
Univerpix Studio Univerpix Studio
scroll down
pin

Minőségi webes megjelenés


Gör­ges­sen lej­jebb, és el­ka­la­u­zol­juk Önt a mi­nő­sé­gi és tren­di in­ter­ne­tes meg­je­le­nés vi­lá­gá­ba! Le­gyen az Ön we­bes fe­lü­le­te is át­ü­tő e­re­jű, nyű­göz­ze le lá­to­ga­tó­it és sze­rez­zen e­lé­ge­dett vá­sár­ló­kat!
Minőségi webes megjelenés

Miben tudunk Önnek segíteni?

weboldal

Lát­vá­nyos, e­gye­di de­sign meg­ol­dá­so­kat kí­ná­lunk Ön­nek. Fel­hasz­ná­ló­ba­rát na­vi­gá­ci­ó, ha­té­kony­ság, szín­vo­na­las meg­je­le­nés az in­ter­net ad­ta le­he­tő­sé­gek bár­me­lyi­kén. Min­dent egy he­lyen! Web­de­sign, Web­á­ru­ház, Ar­cu­lat ter­ve­zés, Tár­hely szol­gál­ta­tás, Do­ma­in re­giszt­rá­ci­ó, Szö­veg­í­rás, Kö­zös­sé­gi mé­di­a ...

pinterest

grafika

Mi­nő­sé­gi gra­fi­kák, ké­pek ké­szí­té­sét vál­lal­juk di­gi­tá­lis- és nyom­ta­tott mé­di­á­hoz egy­a­ránt. 2D és 3D gra­fika, vek­to­ros áb­ra, ar­cu­lat­terv, lo­gó, ban­ner, név­jegy­kár­tya, szó­ró­la­pok, ki­ad­vá­nyok, Pho­to­shop mun­kák, stb...

pinterest

animáció

Ma már egy­re na­gyobb sze­re­pet kap­nak a vi­de­ók a di­gi­tá­lis mé­di­a fe­lü­le­te­in. Dob­ja fel web­es meg­je­le­né­sét lát­vá­nyos 2D vagy 3D a­ni­má­ci­ó­val! I­de­á­lis vá­lasz­tás rek­lám­fil­mek­hez, be­mu­tat­ko­zás­hoz vagy a­kár ter­mé­kek is­mer­te­té­sé­hez.

pinterest

Miért pont mi?

minőség

Minőség

Mun­kánk so­rán a tö­ké­le­tes­ség és a pre­ci­zi­tás az e­gyik fő szem­pon­tunk. Az ál­ta­lunk ké­szí­tett web­ol­da­lak, gra­fi­kák, a­ni­má­ci­ós vi­de­ók meg­fe­lel­nek a leg­ma­ga­sabb mi­nő­sé­gi kö­ve­tel­mé­nyek­nek is. Ga­ran­tál­tan meg lesz ve­lünk e­lé­ged­ve.

gyorsaság

Gyorsaság

A meg­ren­delt mun­ká­kat a le­he­tő leg­gyor­sab­ban, e­lő­re meg­be­szélt ha­tár­i­dő­re ké­szít­jük. I­gény sze­rint egy-egy pro­jekt­hez na­gyobb szá­mú em­beri és gé­pi e­rő­for­rást is tu­dunk biz­to­sí­ta­ni, így a­kár S.O.S. mun­ká­kat is szí­ve­sen vál­la­lunk.

szakértelem

Szakértelem

Al­kal­ma­zot­ta­ink i­ga­zi szak­em­be­rek, lel­ke­sek, el­kö­te­le­zet­tek, és fo­lya­ma­tos kép­zés­ben ré­sze­sül­nek a tech­no­ló­gi­a­i fej­lő­dés­nek meg­fe­le­lő­en. Az ál­ta­lunk hasz­nált prog­ra­mok, meg­ol­dá­sok a leg­mo­der­nebb i­gé­nye­ket is ki­e­lé­gí­tik.

Kapcsolat
kapcsolat
e-mail: info@univerpix.hu
telefon: 06 20/240-5394
skype: univerpix.hu
Kapcsolattartó:
Patai Krisztián
pinterest
Megtalál bennünket a közösségi oldalak széles skáláján.
Social Media